Algemene voorwaarden

Algemeen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen TORRICELLI B.V. hierna te noemen leverancier en wederpartij. Door het aangaan van transacties met leverancier aanvaardt wederpartij deze algemene voorwaarden. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn bevestigd door leverancier. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden en dergelijke zijn uitdrukkelijk geheel uitgesloten; deze versie van de algemene voorwaarden komt in de plaats van eerdere versies.

Offerten/Overeenkomst.

Tenzij anders aangegeven blijven aanbiedingen 30 dagen geldig, De leverancier kan uitsluitend schriftelijk, door een daartoe bevoegde, worden gebonden. De verstrekte informatie blijft eigendom van de leverancier en mag door de wederpartij op geen enkele wijze worden doorgegeven. De overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijke acceptatie van de order door de leverancier of na uitdrukkelijke acceptatie door de wederpartij van het voorstel. Acceptatie kan ondermeer blijken uit het afsturen van de goederen.

Prijzen.

Prijzen zijn gebaseerd op alle in- en externe kostprijsfactoren en op levering aan bedrijf van de wederpartij, exclusief BTW en exclusief montage en inbedrijfstelling. Wettelijk toegelaten prijs- en koerswijzigingen van meer dan 2% worden voorbehouden. 

Levering en levertijd.

 Indien geen bepaald vervoermiddel is overeengekomen kiest de leverancier de wijze van verzending, die ons het meest geschikt voorkomt. Levertijdstip is het moment van overdracht, of het moment waarop de goederen ter beproeving/verzending gereed staan. Levertijden gelden bij benadering; overschrijding geeft nimmer het recht op schadevergoeding. Zichtbare beschadigingen en/of tekorten dienen uiterlijk binnen 24 uur na levering, schriftelijk te worden gemeld aan de leverancier, Opslag is altijd voor rekening en risico van de wederpartij. 

Overmacht.

 In geval van overmacht heeft de leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of in overleg met de wederpartij een regeling te treffen. 

Garantie.

De leverancier garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van het geleverde, tot 12 maanden na levering (inclusief eventuele zichtperiode) tenzij anders overeengekomen. Bij garantiewerk buiten bedrijf van de leverancier kunnen de extra (reis-, verblijf-, bijzonder transport-, beproevings-,) kosten doorberekend worden. De garantie vervalt indien de wederpartij de goederen onjuist heeft gebruikt c.q. heeft (laten) repareren, verbruiksartikelen vallen buiten de garantie.

Retentierecht.

De leverancier heeft het recht van terughouding op goederen zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet is nagekomen. Het risico van de goederen berust bij de wederpartij. 

Aansprakelijkheid.

Behoudens een bedrijfs-/ productaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt. De wederpartij vrijwaart de leverancier voor verdergaande (schadevergoeding)vorderingen.

Reclames.

Reclames/klachten dienen binnen 8 dagen na (af)levering schriftelijk door de leverancier ontvangen te zijn, Retournering alleen met voorafgaande toestemming van de leverancier.

Eigendom.

De leverancier behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van alle verstrekte documentatie. tekeningen, software, e.d uitdrukkelijk voor. Eventuele inbreuk op rechten van derden, waarmee de wederpartij geconfronteerd wordt, moet onmiddellijk worden gemeld bij de leverancier. Zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet volledig is nagekomen, blijven alle geleverde goederen onvervreemdbaar eigendom van de leverancier. De leverancier verkrijgt in geval van be-/verwerking of vermenging mede-eigendomsrecht in het nieuwe goed. De wederpartij dient in geval van doorverkoop mee te werken aan cessie.

Adviezen.

De door leverancier eventueel verstrekte adviezen zijn geheel vrijblijvend. Ook het in gezamenlijk overleg vervaardigen van oplossingen ontheft de afnemer niet van zijn of haar verantwoordelijkheid tot het uitvoeren van een deugdelijke ingangscontrole. Het gestelde in artikel 8 & 11 is hier ook uitdrukkelijk op van toepassing.

Betaling/Rente en Kosten.

 Betaling uitsluitend netto a contant zonder aftrek van enige korting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien een betalingstermijn na factuurdatum is overeengekomen, wordt onder betaling verstaan de daadwerkelijke bijschrijving op een daartoe door de leverancier aangewezen bank- en/of girorekening. Na verloop van de betalingstermijn heeft de leverancier het recht om de wettelijke rente verhoogd met 5% per jaar met een minimum van 1 % per maand op maandbasis te berekenen. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten komen voor rekening van de nalatige wederpartij.

Annulering.

De wederpartij kan de overeenkomst annuleren, indien de leverancier niet binnen redelijke termijn aan haar leveringsplicht kan voldoen. Meer- of minderproductie. Het aantal van de op aanvraag (dat wil zeggen niet tot ons voorraadsysteem behorende type) te bestellen, glasinstrumenten, glasthermometers en areometers wordt zo goed mogelijk benaderd, eventuele meerof minderproductie, ten gevolge van meer of minder uitval en of breuk dient te worden geaccepteerd

Geschillen.

Alle geschillen over/tengevolge van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam het Nederlands recht is van toepassing.